C.I.I. Sames Iuliana, CUI Ro 20554175, lichidator judiciar al debitoarei AVEMAR`IIS Construct SRL in faliment, J40/3986/1993, CUI 3509395, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri proprietatea debitoarei: autoutilitara Ford Transit Diesel fabricatie 2008, capacitate 2402, pret de pornire 3.772 euro+ tva, autoturism Mazda 6 diesel fabricatie 2004, capacitate 1998 cmc, pret de pornire 1.346 euro+ TVA. Remorca de capacitate >5 to., marca Dragalina, an fabricatie 1988, pret de pornire 599 euro+ TVA. Pasul de licitatie 100 euro+ TVA. Prima licitatie publica cu strigare va fi la 08.11.2017, ora 14,00 la sediul CII Sames Iuliana, din Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, sector 3. Daca la licitatia din 08.11.2017, nu se prezinta nici un licitator se va organiza inca 4 licitatii cu pretul de pornire mentionat anterior pentru fiecare autoturism, la acelasi sediu, la aceeasi ora, respectiv 14,00, la datele de: 10.11.2017, 13.11.2017, 15.11.2017, 17.11.2017. Garantia de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare bun, la cursul BNR din ziua depunerii garantiei se depune in contul Ro11BRMA0999100070189875, deschis la Banca Romaneasca- SMB. Bunurile se pot vinde atat in bloc, cat si separat. Pentru participarea la licitiatie, persoanele interesate depun la sediul CII Sames Iuliana, in plic inchis si sigilat documentele si oferta de cumparare, cel mai tarziu in ziua anterioara licitatiei, pana la ora 16.00. Documentele depuse cu depasirea acestui termen nu vor fi luate in considerare. Regulamentul de vanzare a bunurilor a fost plublicat in BPI nr. 15175/ 10.08.2017. Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori si oreice persoana fizica sau juridica interesata in cauza. Relatii suplimentare: iuliana.sames@cabinetsames.ro, tel/ fax: 021.326.64.05, 0722.715.362;
Bucuresti, 20 oct, 20:46
Comunicat de presa. 19.10.2017 "Dezvoltarea si productia de sisteme integrate portabile pentru citirea contoarelor" SC Creative Engineering Solutions SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 4, str. Drumul Binelui, Nr. 52, deruleaza, incepand cu data de 04.10.2017, proiectul cu titlul "Dezvoltarea si productia de sisteme integrate portabile pentru citirea contoarelor", co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 23/ AXA1 1.2.1C din 04.10.2017, cod SMIS 113131. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020, Axa Prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilot", Actiunea 1.2.1 - "Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati, in scopul inovarii de procese si de produse in sectoarele economice care prezinta potential de crestere", tip proiect – "Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off". Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Organismul Intermediar: Ministerul Cercetarii si Inovarii. Valoarea totala a proiectului este de 941.338,72 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 738.694,66 lei. Proiectul se implementeaza in localitatea: Bucuresti, Sectorul 4, str. Drumul Binelui, Nr. 52, pe o durata de 12 luni. Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii societatii prin cercetarea si dezvoltarea prototipului unui produs nou, Indexread, un sistem integrat mobil care va fi folosit pentru citirea indecsilor contoarelor cat si lansarea acestuia in productie. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020. Detalii suplimentare puteți obține de la: Nume persoana de contact: Ion Gavrilescu, Functie: Administrator, Tel./e-mail:
Bucuresti, 20 oct, 16:01
Anunt. Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila Dosar nr. 37164/3/2012, Debitor Creativ Proprietati Imobiliare SRL - in faliment, in bankruptcy, en faillite. Anunt supraofertare. Cabinet de insolventa Costea Daniel, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str Maria Hagi Moscu, nr 2, numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 1B4199, Cod de identificare fiscala RO33761997, in calitate de lichidator judiciar desemnat prin incheierea de sedinta din data de 06.01.2016 pronuntata de Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, in dosarul 37164/3/2012 privind societatea Creativ Proprietati Imobiliare SRL -in faliment, in bankruptcy, en faillite, ("Debitoarea") cu sediul social in str. Telescopului nr. 29-31, etaj 4, ap. 15, camera 1, sector 1, Bucuresti, cod identificare fiscala 18288039, nr. Registrul Comertului J40/10695/2012, in conformitate cu dispozitiile art. 118 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei, facem public urmatorul anunt de supraofertare pentru vanzarea directa cu pas de supraofertare pentru vanzarea prin negociere directa a bunului imobil teren intravilan, situat in localitatea Voluntari, Sos. Bucuresti Nord, T47, P939, judet Ilfov, nr. cadastral 6150, CF nr. 13728 a loc. Voluntari, constand in teren in suprafata de 119.643 mp, proprietatea Debitoarei. In favoarea imobilului este notata o servitute de trecere asupra loturilor cu nc. 1027/8/1 in CF 11811 si 1027/8/2/1 in CF 11813. Imobilul este ipotecat in favoarea Bancpost SA, conform extrasului CF de informare nr. 170915 din 28.06.2017. Imobil teren intravilan, este situat intr-o zona in plina expansiune, in partea de nord a municipiului Bucuresti, Pipera, in imediata apropiere a Swan Office, Global City Pipera, Vodafone. Zona este tranzitata de Sos. Bucuresti Nord, bdv. Pipera, st. Emil Racovita care face legatura Bucuresti- Tunari dar si cu aeroportul Henry Coanda. In zona sunt disponibile toate tipurile de utilitati. Din punct de vedere al regimului de inaltime, in zona pot fi ridicate maxim 12 etaje peste parter, iar terenurile libere de constructii cu deschidere directa la Sos. Bucuresti Nord sunt in numar limitat. Pretul de pornire pentru supraofertare este de 14.530.100 euro, exclusiv TVA. Sedinta va avea loc in termen de 30 de zile de la data ultimei publicari a prezentului anunt, respectiv 21 noiembrie, ora 16,00 la adresa: Bucuresti, str. Varsovia, nr 4, etaj 1, sector 1. Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006). Pasul de supraofertare este de 10% din pretul de pornire, respectiv 1,453, 010 Euro. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire, respectiv 1,453, 010 Euro si trebuie depusa in contul IBAN RO38BPOS82006342587RON01, deschis pe numele societatii Creativ Proprietati Imobiliare SRL - in faliment, in bankrupcy , en faillite, la BANCA Bancpost, sucursala Vitan. In cazul adjudecarii, diferenta de pret va fi achitata in termen de 30 zile de la data de la care ofertantul a fost notificat ca este castigator al procedurii sau in termenul de plata asumat conform supraofertei si aprobat de Adunarea Creditorilor. Orice persoana interesata are posibilitatea sa supraoferteze. In vederea participarii la sedinta de supraofertare, persoanele interesate vor depune supraoferta de cumparare in termenul limita de 30 de zile de la data ultimei aparitii in presa a acestui anunt, adica pana la data de 20 noiembrie, cu respectarea celorlalte conditii prevazute in Regulamentul si Instructiunile de vanzare. Documentatia de inscriere la sedinta de supraofertare trebuie depusa in atentia lichidatorului la biroul din str. Varsovia, nr. 4, et. 1, sector 1, cel tarziu pana in ziua sedintei, ora 10 am. Regulamentul, instructiunile si anexele la acestea, se achizitioneaza la biroul lichidatorului din str. Varsovia, nr. 4, et. 1, sector 1, Bucuresti, contra sumei de 1,000 lei + TVA. Supraofertarea va fi declarata valabila in cazul in care pretul de cumparare oferit va fi cu cel putin 10% mai mare decat pretul convenit cu ofertantul final, iar celelalte elemente ale tranzactiei vor fi cel putin egale sau considerate egale cu elementele ofertei finale aprobata de Adunarea Creditorilor. Toti cei interesati in supraofertarea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul si la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte intentia de supraofertare. Ofertantul final este invitat sa participe la sedinta de supraofertare in conditiile Regulamentului de vanzare. Anuntam ca impreuna cu imobilul care face obiectul vanzarii, vor fi predate adjudecatarului si documentele aflate in posesia debitoarei cu privire la dezvoltarea imobilului care face obiectul vanzarii (documentatii de urbanism, planuri, avize, aprobari, inclusiv avizul tehnic de racordare la reteaua electrica, etc.). Atat imobilul cat si documentatie privind imobilul si dezvoltarea acestuia, sunt disponibile pentru revizuire de catre ofertanti si vor fi predate catre adjudecatar asa cum sunt detinute de debitoare, cu toate beneficiile, lipsurile si riscurile implicate si fara nici o garantie, directa sau indirecta, expresa sau implicita, privind starea sau conditia acestora si/sau gradul de adecvare pentru un scop anume. Toti cei care detin vreun drept asupra imobilului sunt invitati sa faca cunoscute pretentiile lor cu 3 zile anterior datei sedintei de supraofertare, sub sanctiunea de a nu mai fi luate in considerare ulterior. Pentru relatii suplimentare va puteti prin e-mail: daniel.costea@dclegal.ro sau la nr de telefon 0722660078.
Bucuresti, 18 oct, 16:43
Convocator. al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii NUTRICOM S.A. Consiliul de Administratie al Nutricom S.A., cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr. 52, jud. Calarasi, cod postal 915400, inregistrata la Registrul Comertului Calarasi sub nr. J51/57/1991, Cod unic de inregistrare RO 1924239 (in continuare "Societatea"), avand in vedere: convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii ("Adunarea") pentru data de 27 noiembrie 2017, ora 10:00. Locul tinerii Adunarii va fi la sediul societatii din Mun. Oltenita, Str. Portului, Nr.52, jud. Calarasi. In cazul in care Adunarea nu se va putea tine la data convocata, aceasta se va tine la a doua convocare in acelasi loc in data de 28 noiembrie 2017, ora 11:00. La Adunare sunt indreptatiti sa participe toti actionarii Societatii inregistratati in Registrul Actionarilor tinut de societatea Registrul Miorita S.A., cu sediul in Cluj Napoca, str. Titulescu, nr. 4, tel./fax. 0264/414812, 590102, e-mail: rm@registrulactionarilor.ro, la sfarsitul zilei de 30 Octombrie 2017. Participarea la Adunare se poate face si prin reprezentare, in conditiile legii si ale actului constitutiv al Societatii, procurile urmand a fi depuse cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul Societatii din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi, adica pana la data de 25 noiembrie 2017, ora 11:00. Actionarii vor putea vota si prin corespondenta, votul exprimat in scris urmand a fi depus cu cel putin 48 ore inainte de data tinerii Adunarii, la sediul societatii Nutricom S.A. din Oltenita, strada Portului nr. 52, jud. Calarasi, adica pana la data de 25 noiembrie 2017, ora 11:00. Ordinea de zi a Adunarii este urmatoarea: 1) Modificarea Art. 3. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: Sediul societatii NUTRICOM S.A. OLTENITA este in Romania, Localitatea Oltenita, strada. Portului, nr. 52, Judetul Calarasi. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania in baza Deciziei Consiuluilui de Administratie, potrivit art. 16, punctul 11 din Actul Constitutiv al Societatii. Pe parcursul activitatii societatea poate infiinta, in Romania sau alte tari, filiale, sucursale, agentii, unitati de productie si de desfacere sau orice alte unitati necesare realizarii obiectului sau de activitate. Sedii secundare: 1) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Dobrogei, Piata Centrala Hala - spatiul comercial nr. 22 si spatiul comercial nr. 23, Judetul Calarasi; 2) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Dobrogei, Piata Centrala Hala - spatiul comercial nr. 10, Judetul Calarasi; 3) Punct de lucru - Municipiul Calarasi, Strada Bucuresti, Bloc. E2, Etaj P, Judetul Calarasi; 4) Punct de lucru - Municipiul Oltenita Str. Intrarea Calarasi, nr. 2, Judetul Calarasi - Spalatorie; 5) Punct de lucru - Sat Modelu, Comuna Modelu, Judetul Calarasi - Ferma Porci si Abator; 6) Punct de lucru - Sat Drajna Noua, Comuna Dragalina, Judetul Calarasi - Ferma Bovine; 7) Punct de lucru - Sat Drajna Noua, Comuna Dragalina, Judetul Calarasi - Ferma Porci; 8) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Mihai Bravu, nr. 87, Judetul Calarasi - Fabrica de Mezeluri; 9) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Portului, nr. 52, Judetul Calarasi - Sediu Central; 10) Punct de lucru - Municipiul Oltenita, Strada Portului, nr. 52, Judetul Calarasi - Patule - Baza de Depozitare Cereale; 11) Punct de lucru - sat Nana, Comuna Nana, Judetul Calarasi - Baza de depozitare cereale; 12) Punct de lucru - Sat Sohatu, Com. Sohatu, Judetul Calarasi - Ferma Porci; 13) Punct de lucru - Sat Manastirea, Com. Manastirea, Jud. Calarasi - Ferma Porci si Baza de Depozitare Cereale; 14) Punct de lucru - Sat Chirnogi, Com. Chirnogi, Jud. Calarasi - Ferma Porci. 15) Punct de lucru - Com. Vasilati, Jud.Calarasi, CF25179, Nr. Cad.462, tarla 81. 2) Modificarea Art. 5. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 5. Obiectul de activitate: Activitatea principala conform codificarii CAEN Rev.2: 0146 - Cresterea porcinelor; Activitati secundare conform codificarii: 1091 - Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma; 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun; 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete; 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne; 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor; 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase; 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor; 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun; 4729 - Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare; 4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor; 4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne; 4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile; 4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun; 4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase; 4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; 4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 1012 - Productia si conservarea carnii de pasare; 1013 - Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare); 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; 4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii; 4321 - Lucrari de instalatii electrice; 4322 - Lucrari de instalatii tehnico - sanitare; 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie; 4331 - Lucrari de ipsoserie; 4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor; 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri; 4339 - Alte lucrari de finisare; 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii; 4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat; 4778 - Comert cu amanuntul, in magazine specializate a altor produse n.c.a. 0141 - Cresterea bovinelor de lapte; 0146 - Cresterea porcinelor; 0150 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor); 0164 - Pregatirea semintelor in vederea insamantarii; 1011 - Productia si conservarea carnii; 1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor; 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor; 1061 - Fabricarea produselor de morarit; 1071 - Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie; 1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare; 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a; 4641 - Comert cu ridicata al produselor textile; 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine; 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor; 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor; 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire; 4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase; 0145 - Cresterea ovinelor si caprinelor; 0147- Cresterea pasarilor; 8130 - Activitati de intretinere peisagistica; 1092 - Fabricarea produse pentru hrana animalelor de companie; 4690 - Comert cu ridicata nespecializat; 8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica; 8229 - Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor; 8129 - Alte activitati de curatenie n.c.a.; 8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor; 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4941 - Transporturi rutiere de marfuri; 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.; 7120 - Activitati de testari si analize tehnice; 4939 - Alte transporturi terestre de calatori.; 5224 - Manipulari; 5210 - Depozitari; 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile; 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire; 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice; 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2562 - Operatiuni de mecanica generala; 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente; Activitati de import - export. 3) Modificarea Art. 6. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art.6. Capitalul social: "Capitalul social subscris 9.347.658,80 L, integral varsat. Aport in natura 2.210.077,50 L. Numar de actiuni 93.476.588 nominative Valoare acțiune 0.10 L. Structura actionariatului: conform cu registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A Cluj Napoca. 3) Modificarea Art. 9. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art. 9. Drepturi si obligatiile decurgand din actiuni: Fiecare actiune confera actionarului urmatoarele drepturi: - Dreptul la vot; - Dreptul la dividende; - Dreptul de a participa la lichidarea societatii; - Dreptul de a dispune liber de actiunile sale. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut (actul constitutiv al societatii). Drepturile si obligatiile urmeaza actiunile in cazul trecerii in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin. Patrimoniul societatii este indivizibil si imprescriptibil."4) Modificarea Art.16. din Actul Constitutiv al Societatii care va avea urmatoarea forma: "Art.16 Atributiile Consililui de Administratie. "Consiliul de administratie are urmatoarele sarcini: 1. Angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia; 2. Stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente. 3. Aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate; 4. Aproba operatiunile de vanzare si cumpărare de bunuri si mijloace circulante; 5. Aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie); 6. Stabileste tactica si strategia de marketing, de cercetare si dezvoltare, de asigurare a calitatii, de protectia mediului; 7. Prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor la incheierea anului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs; 8. Rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a societatii; 9. Fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor; 10. Stabileste regimul de amortizare a mijloacelor fixe; 11. In conditiile art. 114 din Legea nr. 31/1990, Exercitiul exercitiul atributiunilor prevazute de art. 113 lit. b) c) si d) din Legea nr. 31/1990, este delegat Consiliului de Administratie. Acesta va putea hotari fara convocarea sedintei AGEA sa faca schimbari in statutul societatii cu privire la schimbarea sediului social al societatii, obiectului de activitate al societatii (activitati secundare), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. 5) Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie, Turcanu Robert Paul, pentru a efectua direct sau prin mandatar, toate formalitatile de publicitate, inregistrare si raportare aferente hotararilor adoptate de Catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (inclusiv dar nelimitat la publicarea in Monitorul Oificial al Romaniei a hotararii, inregistrarea la Registrul Comertului, reprezentarea in instanta, in fond si caile de atac, etc.). De asemenea, persoana imputernicita va reprezenta societatea in cadrul unei eventuale actiuni privind inregistrarea hotararii, ori actiuni in anulare sau constatare a nulitatii hotararilor adoptate si va avea dreptul de a formula, redacta, sustine, renunta la judecata si la drept, etc. orice aparare necesare in numele societatii in fata instantelor competente, in fond si in caile de atac. Pentru indeplinirea prezentului mandat, pesoanele imputernicite, impreuna sau separat, personal sau prin persoane delegate la alegerea lor, pot formula orice cereri si semna orice documente (cu titlu de exemplu: versiunea consilitata a Actului Constitutiv al societatii, cereri, declaratii, adrese, etc.), precum si a furniza orice informatii necesare in numele si seama societatii.nalitate juridica". Presedinte al Consiliului de Administratie ing. Daher Rabih Hanna;
Bucuresti, 18 oct, 15:03
NBG LEASING IFN SA anunta organizarea, in data de 31 octombrie 2017, ora 12:00 a licitatiei publice cu oferta in plic inchis cu intentia de a vinde urmatoarele imobile: casa cu teren situata in sat Potlogi, str. Trandafirilor, nr. 4, supr. constructie: 82 mp, Suprafata teren: 1.671 mp, Pret de pornire: 14.000 euro plus tva*. Terenuri situate in jud. Dambovita, Aninoasa, sat Viforata, suprafata teren 1: 2.500 mp, Suprafata teren 2: 3.883 mp, Pret de pornire: 82.980 euro plus TVA*. Teren situat in jud. Dambovita, Tartasesti, Drumul Mierii, suprafata teren 1: 2.930 mp, suprafata teren 2: 4.400 mp, suprafata teren 3: 6.730 mp. Pret de pornire: 24.700 plus TVA*. Teren situat in com. Dragomiresti Vale, sat Dragomiresti Deal, jud. Ilfov, suprafata: 508 mp, Pret de pornire: 15.200 euro plus TVA*. Casa cu teren situata in Telega, sat Melicesti, str. Principala, jud. Prahova, Suprafata la sol constructie D+P+E: 160,50 mp, Suprafata la sol constructie P+M: 94 mp, Suprafata teren: 4.176 mp, Suprafata livada: 2.440 mp, Pret de pornire: 155.710 euro plus TVA*. Teren situat in jud. Prahova, Com. Cornu, Sat Cornu de Jos, Str. Misleanu, Suprafata teren: 4.506 mp, Pret de pornire: 99.130 euro plus TVA*. Terenuri situate in jud. Dambovita, Tartasesti, Sat Gulia, Suprafata teren 1: 4.984 mp, Suprafata teren 2: 3.700 mp, Pret de pornire: 57.280 euro plus tva*. Apartament 3 camere situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Virgil Madgearu, nr. 11, et. 1, ap. 2, suprafata utila: 118,72 mp, Pret de pornire: 177.400 euro plus TVA*. Apartament 3 camere + loc de parcare situat in Bucuresti, Sector 3, str. Zborului, nr. 8, et. 1, ap. 1, Suprafata utila: 77,17 mp, Pret de pornire: 118.000 euro plus TVA*. Statie Peco si teren situate in Comuna Valea Ramnicului, sat Oreavu, judetul Buzau, suprafata magazin: 157 mp, suprafata platforma betonata cu copertina 120 mp, suprafata cuva cu rezervoare subterane 134 mp, suprafata teren 1.627 mp, Pret de pornire: 80.100 euro plus TVA*. *La preturile de pornire afisate se va adauga 19% / Taxare inversa - conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare. Ofertele se vor depune intr-un plic sigilat pana cel tarziu in data de 31 Octombrie 2017, ora 12:00 la sediul NBG LEASING IFN S.A. Programul cu publicul este de Luni pana Vineri, in intervalul orar 09:00 - 17:00. Participantii la licitatia organizata de NBG LEASING IFN SA pot solicita detalii despre termenii si conditiile de vanzare la urmatoarele date de contact: telefon: 021.409.10.00/02. Sediul societatii NBG LEASING IFN S.A., situat in Str. George Constantinescu, Nr. 3, Cladirea UpGround Business Center, Intrarea A, et. 3, Sector 2, Bucuresti. Garantarea participarii la licitatie presupune ca inainte de transmiterea ofertelor, participantii trebuie sa pregateasca o suma egala cu 10% din pretul de pornire fara TVA, sub una din cele doua forme: Plata in contul NBG LEASING IFN SA: RO54 BRMA 0500075704000000, deschis la Banca Romaneasca, respectiv echivalentul in lei al sumei de plata calculata la cursul BNR + 1% din ziua platii; Scrisoare de garantie bancara pentru suma de plata. La data si ora anuntate, 31 Octombrie 2017, ora 12:00, participantii trebuie sa fie prezenti la sediul NBG LEASING IFN SA pentru sesiunea de licitatie.
Bucuresti, 18 oct, 14:23