2.000 Lei
Anunt. Primaria orasului Voluntari organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post contractual vacant de executie: Directia Urbanism si Fonduri Europene Compartimentul Accesare Fonduri Europene - 1 post inspector de specialitate gradul II. A. Criterii generale: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. B. Criterii specifice: - Pentru postul contractual de executie vacant -Inspector de specialitate gradul II - Directia Urbanism si Fonduri Europene - Compartimentul Accesare Fonduri Europene: - pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; - experienta minim 2 ani vechime in studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; - cunostinte utilizare PC Microsoft Office; - abilitati de comunicare si adaptabilitate la situatiile neprevazute, capacitate de analiza si sinteza, etc. Dosarele de inscriere la concurs se vor depune de catre candidati in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, respectiv pana la data de 20.12.2016, la sediul Institutiei Primarului Voluntari din Bd-ul Voluntari nr. 74, judetul Ilfov - Directia Resurse Umane, Administrativ si Relatii cu Publicul, etajul 3, doamna Inspector Mitroi Elena, secretar comisie, telefon: 031/ 403.61.85. Proba scrisa a concursului se va desfasura in data de 10.01.2017, orele 10.00, iar interviul se va desfasura in data de 12.01.2017, orele 10.00 la sediul Institutiei Primarului Voluntari din Bd-ul Voluntari nr. 74, judetul Ilfov.
Bucuresti, azi, 21:52
Bucuresti, azi, 21:50
Bucuresti, azi, 21:44