Administratorul Unic al Societatii - Conect Business Park S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, inmatriculata la O.R.C.- T.B. cu nr. J40/996/1991, vand Cod Unic de Inregistrare RO 116, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind Societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara si cele ale art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii- Conect Business Park SA Convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") pentru data de 21.01.2019, ora 11:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul social al Societatii, din Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, etaj 5, si la care vor putea participa si vota toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de 08.01.2019 (''Data de Referinta"), cu urmatoarea propunere privind Ordinea de zi: 1). Prezentarea rezultatelor financiare ale Societatii Conect Business Park S.A., incheiate la data de 30 Septembrie 2018. 2). Prezentarea si aprobarea oportunitatii de vanzare a imobilului, denumit Conect 3, compus din: - Terenul (lotul 4/1), in suprafata de 6.723 metri patrati, situat la adresa din Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, avand numar Cadastral 236689, numar Cadastral vechi 1782/A/4/1, inscris in Cartea Funciara nr. 236689, a Sectorului 2 Bucuresti si - Constructia - Cladirea de Birouri, edificata pe terenul in suprafata de 6.723 metri patrati, situata la adresa din Bucureati, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, avand regim de inaltime S+P+8Etaje+ Et. tehnic, cu suprafata construita la sol de 1.619,75 metri patrati, avand suprafata desfasurata de 19.985 metri patrati, suprafata utila de 18.700 metri patrati, avand nr. Cadastral 236689-C1, fiind intabulata in Cartea Funciara nr. 236689, a Sectorului 2 Bucuresti, proventa din Cartea Funciara vechie numarul 86946, conform Incheierii de Intabulare nr. 73943 din 15.11.2017. 3). Aprobarea pretului de vanzare al imobilului Conect 3, conform Raportului de Evaluare intocmit in vederea vanzarii activului sus mentionat, pus la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, in conformitate cu prevederile art. 92, alin. (22), din Legea nr. 24/2017. 4). Stabilirea remuneratiei Administratorului Unic al Societatii Conect Business Park SA. 5). Aprobarea datei de 08.02.2019, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotartrii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1), din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 6). Aprobarea datei de 07.02.2019, ca ex. date, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F. 7). Mandatarea D-nei. Tina Burton, in calitate de Administrator Unic al Societatii, sa negocieze pretul si conditiile vanzarii, sa indeplineasca toate actele necesare cerute de UniCredit SA, sa semneze in numele Societtii si pentru Societate, actele necesare in vederea vanzarii, inclusiv Contractul de vanzare - cumparare, respectiv actele pentru inregistrarea si publicarea hotararii AGEA, precum si pentru indeplinirea in numele si pe seama societatii, a tuturor formalitatilor care se vor dovedi necesare, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. D-na. Tina Burton are dreptul de a-i substitui, in indeplinirea mandatului mentionat si terte persoane fizice sau juridice. In cazul in care, la data primei convocari, nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, aceasta se va intruni pentru a doua convocare, in data de 22.01.2019, ora 11:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi. In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, privind punerea la dispozitie pe website-ul Societatii a documentelor si materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGEA, acestea vor fi disponibile pe pagina de internet; www.conectbusinesspark.ro si la sediul social al Societatii din Bucuresti B-dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Etaj 5, de luni pana vineri, intre orele 09:00-16:00, incepand cu data publicarii prezentei convocari. Informatiile suplimentare referitoare la ordinea de zi se vor putea obtine si la numarul de telefon 021/317.28.28, incepand cu data publicarii prezentei convocari. Conform dispozitiilor Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii inregistrati la data de referinta, are/au dreptul de a introduce propuneri de hotarari pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare propunere de hotarare sa fie insotita de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise semnate, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronicede comunicare la adresa de e-mail; secretariat@conectbusinesspark.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari. In cazul in care propunerile de hotarari noi, care urmeaza a fi incluse pe ordinea de zi, vor determina modificarea ordinii comunicata deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in conditiile legii, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a Adunarii Genrale a Actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris, privind propunerile de pe ordinea de zi a AGEA, iar Conect Business Park SA, prin Administratorul Unic, va raspunde la intrebarile adresate de actionari, incadrul Adunarii Generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 18.01.2019, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.01. 2019". Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota in AGEA direct, prin simpla proba a identitatii acestora, care va fi facuta cu actul de identitate pentru persoanele fizice, sau cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice. Actionarii inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor persoanelor juridice, pe baza de procura speciala. Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA, avand obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare propunere inscrisa pe ordinea de zi. Formularele de procura speciala vor fi disponibile incepand cu data publicarii prezentei convocari, pe website-ul www.conectbusinesspark.ro si la sediul social al societatii. Acestea vor putea fi transmise, gratuit, prin serviciul postal sau prin e-mail secretariat@conectbusinesspark.ro, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societatii, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, pana la data de 18.01.2019, ora 15:00, un exemplar original urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea in cadrul AGEA. Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantului prin mijloace electronice. In cazul in care se utilizeaza mijloacele electronice de comunicare, procura speciala se va putea transmite la societate prin semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. De asemenea, actionarii inregistrati la data de referinta pot vota in adunarea AGEA si prin corespondenta. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si procura speciala pentru reprezentare se pot obtine de la sediul societatii, precum si de pe pagina de internet www.conectbusinesspark.ro. Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, semnatar al formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrat la registratura societatii, pana cel tarziu la data de 18.01.2019, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scris ain clar si cu majuscule "Vot prin Corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.01.2019". In cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona "Vot secret prin corespondenra pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 21/22.01.2019". Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul prevazut mai sus, nu vor fi luate in considerare pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. In situatia in care actionarul care i-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la edin a AGEA, votul prin corespondenta exprimat pentru aceasta adunare va fi anulat, fiind valabil doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana carereprezinta actionarul prin participarea personala la adunarea generala este alta decat cea care exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Bucuresti, 17.12. 2018. Administrator Unic Tina Burton.
Bucuresti, 14 dec, 14:04
Afaceri, diverse - Citatii, licitatii, notificari