C.I.I. Zotica Carmen Laura cu adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, sector 3, CUI 19326629, lichidator judiciar al debitoarei Al Mina Com SRL - in faliment, cu sediul in Bucuresti, str. Giovanni Boccaccio nr. 103, bl. 5, sc. 1, etaj P, ap. 2, sector 4, J40/2478/2002, CUI 14545687, anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri proprietatea debitoarei: teren extravilan situat in Magurele, Jud. Ilfov, pret pornire 36.788 euro; teren intravilan situat in Jilava, jud. Ilfov, pret pornire 17.820 Euro + TVA; teren intravilan situat in Calugareni, jud. Giurgiu, pret de pornire 3.510 euro + TVA. Pasul de licitatie este de 200 euro + TVA. Prima licitatie publica cu strigare se va organiza la data de 09.04.2019 ora 10,00 la adresa de corespondenta a CII Zotica Carmen Laura, din Bucuresti, str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, ap. 29, sector 3. Daca la licitatia din 09.04.2019, nu se prezinta niciun licitator se vor organiza inca 4 licitatii cu pretul de pornire de mentionat anterior, pentru fiercare teren, la aceeasi ora, respectiv 10,00, la datele de 10.04.2019, 11.04.2019; 12.04.2019, 15.04.2019. Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al fiecarui bun, care se achita la cursul BNR din ziua depunerii garantiei si se depune in contul Ro11BRMA0999100076537652 deschis la Banca Romaneasca - SMB. Bunurile se pot vinde atat in bloc, cat si separat. Pentru participarea la licitatie, persoanele interesate depun la adresa de corespondenta a CII Zotica Carmen Laura, in plic inchis si sigilat documentele si oferta de cumparare, cel mai tarziu in ziua precedenta organizarii procedurii de valorificare, pana la orele 16,00. Documentele depuse cu depasirea acestui termen nu vor fi luate in considerare. Regulamentul de vanzare a bunurilor a fost publicat in BPI nr. 4913/08.03.2019. Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori si orice persoana fizica sau juridica interesata in cauza. Relatii suplimentare tel./fax, email:
Bucuresti, ieri, 20:19
Convocator nr. 1/18.03.2019 Subsemnata, Rosca Nionila-Odessa, in calitate de Administrator unic al societatii Postavaria Romana S.A., cu sediul in BucureSti, Sos. Morarilor nr. 1, sector 2, inregistrata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/278/1991, Cod Unic de inregistrare 671-RO (“Societatea”), in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii Si ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Postavaria Romana S.A., la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 1, sector 2, pentru data de 24 aprilie 2019, ora 10.00, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pe anul 2018 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic al societatii si respectiv comisia de cenzori. 2. Discutarea si aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018. 3. Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic, Dna. Rosca Nionila-Odessa, pentru exercitiul financiar aferent anului 2018. 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de activitate si respectiv a Planului de investitii al societatii pentru exercitiul financiar pe anul 2019. 5. Discutarea si aprobarea realegerii comisiei de cenzori a societatii, pentru un mandat de 3 (trei) ani, cu incepere de la data expirarii mandatului curent. 6. Diverse. 7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru a se ocupa de oricare si toate formalitatile necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, incluzand dar fara a se limita la: semnarea Actului constitutiv actualizat al societatii, semnarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a hotararii A.G.O.A. care se va adopta. Referitor la aspectele organizatorice, pentru desfasurarea in bune conditiuni a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, facem urmatoarele precizari: - Situatiile financiare anuale pe anul 2018, impreuna cu rapoartele administratorului si cenzorilor sunt depuse la sediul societatii, pentru a fi consultate de actionari. La aceasta adunare generala ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta. La adunarea generala ordinara a actionarilor pot participa toti actionarii societatii, personal sau prin reprezentare in baza unei procuri acordata pentru aceasta adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acesta adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facAndu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru adunarea generala. Accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va face in baza actului de identitate. In caz de neindeplinire a cvorumului legal si statutar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca pentru data de 25 aprilie 2019, orele 10.00, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi. Informatii suplimentare privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si relatii privind ordinea de zi ce va fi discutata, se pot obtine zilnic, in zilele de lucru, intre orele 10,00-16,00 sau la numarul de telefon 021.255.77.14. Administrator unic, Rosca Nionila-Odessa.
Bucuresti, ieri, 17:14
Lichidatorul judiciar al Firmei Adinex SRL - in faliment, in bankruptcy, en fallite, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon nr. 44, sector 3, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4598/1993, CUI 4138864 Dosar nr. 8393/3/2017 Tribunalul Bucuresti, sectia a VII-a Civila, vinde prin licitatie publica cu strigare urmatoarele active apartinand debitoarei: -Banc de intins si indreptat model Delafiner - 1.680 euro (exclusiv TVA) si stoc de marfuri piese si accesorii auto la data de 12.06.2017 - 30 euro (exclusiv TVA), plata se va efectua in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii. Licitatia va avea loc in data de 04 aprilie 2019 incepand cu ora 15.00 la sediul lichidatorului din Bucuresti, sector 2, str. Teleajen nr. 33 (intrarea din str. Tepes Voda). In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in acelasi loc si la aceeasi ora in fiecare zi de marti dupa cum urmeaza: 11 aprilie 2019, 18 aprilie 2019, 25 aprilie 2019 si 02 mai 2019 orele 15.00. Informatii detaliate privind descrierea activului in parte este prezentata in Caietul de sarcini, in care se precizeaza data inscrierii la licitatie si data depunerii documentatiei complete necesare participarii la licitatie. Caietele de sarcini pot fi achizitionate de la sediul lichidatorului judiciar incepand cu data de 27 martie 2019. Documentatia completa de inscriere la licitatie va trebui depusa cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data fixata pentru licitatie la sediul lichidatorului judiciar. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru a putea participa la licitatie sunt precizate in caietul de sarcini. Cei interesati pot obtine date suplimentare si informatii la telefon 0722.243.507/ 021.252.02.33.
Bucuresti, 19 mar, 14:13
Licitatie Comuna Herasti, cu sediul Str.Principala, nr.14, sat Herasti, com.Herasti, judetul Giurgiu, organizeaza licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzare TRACTOR CU ACCESORII, compus din: 1.Tractor Universal U683 DT– NEFUNCTIONAL, seria: UZT 210683478303238, masa proprie: 3.850kg, masa maxim autorizata 5.100kg, motor tip: 2404.055, seria 5643, putere 50 KW la 2.400rpm; carburant: motorina; tractiune integrala; anvelope fata: 11.2 R. 24; anvelope spate: 16.9 R30. 2.Incarcator frontal, functional, seria: 012402; producator Argani E Monti SRL, Italia. 3.Retroexcavator, functional, marca: Moris model 5.23. 4.Cupa de pamant pentru retroexcavator model 5.23, functional. Bunurile pot fi vazute la sediul Primariei Herasti din Str.Principala, nr.14, sat Herasti, com.Herasti, judetul Giurgiu. Data pana la care pot fi trimise adresele institutiilor publice in vederea transmiterii fara plata conform Anexei 1 la HG nr.841/1995 este 01.04.2019. Licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzarea bunurilor va avea loc la sediul Primariei Herasti din Str.Principala, nr.14, sat Herasti, com.Herasti, judetul Giurgiu, in data de 08.04.2019, ora 10.00. In cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participanti la licitatie sau in cazul in care nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, licitatia se va repeta in data de 15.04.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Herasti din Str.Principala, nr.14, sat Herasti, com.Herasti, judetul Giurgiu, iar pretul initial va fi diminuat cu 20%. In cazul in care nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doi participanti la licitatie si nu se ofera cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua in data de 22.04.2019, la sediul Primariei Herasti din Str.Principala, nr.14, sat Herasti, com.Herasti, judetul Giurgiu, iar pretul va fi diminuat cu 40% fata de prima licitatie. Numarul de telefon/fax unde se pot obtine relatii: 0246.253.495. La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica potential cumparatoare, care prezinta, pana la data tinerii sedintei de licitatie, urmatoarele documente: a)chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitatie, eliberata de casieria institutiei publice; b)copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul comertului si codul fiscal, pentru persoanele juridice romane, sau actul de identitate pentru persoanele fizice. Pretul de pornire a licitatiei: 20.100Lei. Cota de cheltuieli de participare: 100Lei.
Bucuresti, 18 mar, 12:54
Afaceri, diverse - Citatii, licitatii, notificari