Am gasit - 69 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
47.500 €

Langa parcul Plumbuita, hotel Sir, str. Cremenita, acces rapid STB, bloc mixt 1980, dec., 34 mp, cadastru, intabulare, imb. G, f, p, um, t, se accepta credit, eliberabila rapid, mobilata utilata,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 14:04
...
58.500 €

Maior Bacila, la 5min. de Sos. Colentina si parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic recent, an 1986, termopan, um, dec., 55 mp, se accepta credit bancar, eliberabil rapid, teava de gaz pentru centrala,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, azi, 13:27
...
109.000 €

metroul Obor la 3 min. bloc reabilitat termic, an 1986, 2 bai, renovat in totalitate acum, G, F, P, UM, usi instalatii sanitare-electrice noi, pretabil si pentru birou, firma sau pentru locuit, acte ok,

Suprafata 67 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 13:27
...
171.000 €

Str. Avrig, langa metroul Obor si Iancului, bloc nou finalizat p+4 et., an 2022, ap. 3 cam. situat la et.1/4 etaje, avand centrala proprie, finisaje de calitate, incalzire prin pardoseala, acte ok,

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, azi, 13:27
...
500 €

Metroul Obor la 8 min. Pipera 10 min. bloc nou 2012, cu multe spatii verzi, paza non stop BGS, 2/11, 2 lifturi, imb. AC, centrala de bloc, mobilat complet, utilat, 1 loc de parcare inclus in pret,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, azi, 13:27
...
43.500 €

D-na Ghica BCR, langa parc, bloc mixt, reabilitat termic, 34mp, semidec. renovata recent, g, f, p, um, th, usi, instalatii electrice-sanitare noi, bucatarie mobilata-utilata, cadastru intabulare, libera.

Suprafata 34 mp An 1977 Semidecomandat Etaj parter din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, azi, 11:20
...
49.500 €

Intre statiile de metrou Obor si Iancului, Bloc construit in 1980, imb. g f p,um, th. mobilata, utilata, ideala pentru locuit sau inchiriere, avand un randament foarte bun.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, ieri, 17:25
...
300 €

Luncsoara, langa Scoala 307, Parcul Circului 10 minute, etaj 3/10, cf.1 semidec., 33mp, pe mijloc, 2 lifturi, orientare sud-vest, mobilata, utilata, imb., g,f,p, termopan, um, libera, av 1+1,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, ieri, 15:19
...
69.500 €

Bloc reabilitat termic, la 3min. de metroul obor, aproape de Mall Veranda-Kaufland, mobilat-utilat, imb. gfp, um, balcon mare, baie cu fereastra, pe mijloc, orientare Sud, se accepta doar cash.

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, ieri, 13:10
...
90.000 €

bloc reabilitat termic, an 1979, situat pe marginea parcului Plumbuita, la interferenta a 2 parcuri, dec., 2 balcoane, spatios, baie cu fereastra, necesita renovare, eliberabil,

Suprafata 76 mp An 1979 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 19:44
...
63.000 €

Str. Masina de Paine, Stefan cel Mare, metroul Obor la 6min. vav de Kaufland, Mall Veranda, bloc reabilitat termic, an1970, balcon mare, baie cu fereastra, boxa 9mp, IMB. GFP,mobilat modern,doar cash,

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:04
...
37.500 €

Str. Teiul Doamnei, Parcul Tei, bloc mixt et.2/10, 24mp, pe mijloc, orientare sud, imb. gfp, um, th, ac, mobilata cu strictul necesar, cadastru-intabulare, ideala pt. inchiriere, pret fix ,

Suprafata 23 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
600 €

apartament de 3 camere foarte spatios, metrou Obor 10 min., bloc 2012, et. 8/9, vedere pe spate, renovat complet, mobilat, utilat, 2 bai, 2 balcoane de 20 mp, loc parcare, avans 1+1, liber imediat,

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
67.500 €

Apartament 2 camere luminos, vedere pe spate, plan 2, metrou Obor 10 min. bloc 1980 reabilitat termic, et. 8/10 dispune de termopane, necesita renovare, acte in regula, liber, se accepta credit.

Suprafata 54 mp An 1980 Decomandat Etaj 8 din 10 M 19 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
95.000 €

Allegoria Residence, bloc nou 2022, 2/3, lift, dec, 65mp, terasa mare, 2 bai, centrala proprie vaiilant, usi pinum, finisaje de buna calitate, cadastru-intabulare-energetic, predare imediata, vecini buni,

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
48.500 €

Metroul Obor la 10min. adiacent din Teiul Doamnei, in planul 2, beneficiind de liniste, bloc 1980, reabilitat termic, 1/10, renovata, instalatii-usi noi, g, f, p, um, th, bucatarie mobilata si utilata.

Suprafata 33 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 14 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
66.000 €

Apartament cu 3 camere luminos situat intr un bloc reabilitat in zona Lacul Tei, parcul tei si parcul circului 5 min, metrou Stefan Cel Mare 10 min, necesita renovare completa, dispune de termopane,

Suprafata 55 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:03
...
76.500 €

Super pozitionare, metrou Obor 3 min. Mall Veranda, piata Obor 5 min. Bloc civilizat, reabilitat termic, fara risc seismic, an. 1978, ap. de mijloc, orientare est, imb., g, f, p, um, th, ac, cadastru,...

Suprafata 50 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:02
...
380 €

Garsoniera luminoasa situata pe Calea Mosilor in plan 2, liniste multa, bloc 1980 mixt, et 1/10, imb: g,f,p,th,um,ac, renovata recent in totalitate, mobilata si utilata, libera imediat, av 1+1.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 14:02
...
66.000 €

Langa parc, zona verde, str. Caminului, metrou Obor la 10 min. Piata Obor -Mall Veranda la 5 min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, imb. g, f, p, um, t, mobilat-utilat complet, se accepta credit.

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:02
...
57.000 €

Adiacent din bd. Basarabia, langa Arena Nationala, metroul Titan la 10min. bloc mixt 1986, reabilitat termic, dec, 36mp, imbunatatiri, g, f, p, um, t, ac, locuibila, mobilata-utilata complet, libera.

Suprafata 36 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 14:02
...
82.000 €

str. Vaselor, adiacent din Calea Mosilor, acces facil catre centru, metroul Obor la 5min. bloc reabilitat termic, an.1981, 57mp, balcon mare, baie cu fereastra, bucatarie mare, imbunatatiri medii, locuibil,

Suprafata 57 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:01
...
69.000 €

bloc nou an 2019, parter inalt/5, cu balcon, spatios, prevazut cu centrala proprie, avand costuri reduse la intretinere, mobilat modern inclusiv electrocasnice, loc de joca pt. copii, loc de parcare inclus.

Suprafata 50 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 5
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:01
...
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5min. Pipera 5min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi,teava de gaz pt. centrala, dec.3debarale, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit.

Suprafata 70 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 8 M 15 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:01
...
58.000 €

Parcul Tei la 3 min., Ghica Tei, 9/10, dec., 42 mp, orientare est, pe mijloc, imb. g, f, p, um, ac, mobilata modern, utilata, ideala investitie inchiriere, fiind deja inchiriata, se accepta credit.

Suprafata 42 mp An 1988 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 14:01
...
60.000 €

Str. Arh. Ion Berindei, metroul Obor la 8min. Mall Veranda la 5min. Kaufland la 3min. bloc reabilitat termic, fara risc seismic, an.1970, dec, 51mp, acte ok, se accepta credit, eliberabil imediat.

Suprafata 51 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
86.000 €

Mosilor, Pizza Hut, bloc 1983, reabilitat termic, stradal, situat intr-o zona foarte buna in inelul central, 54mp, bucatarie spatioasa, amplasat pe mijloc, cadastru, intabulare, se accepta credit.

Suprafata 54 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
80.000 €

metroul Obor la 1 min. de bloc, vav de magazinul Obor, bloc reabilitat termic, 69mp, balcon mare, vedere mixta, eliberabil rapid, cadastru intabulare, se accepta credit,

Suprafata 70 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
59.900 €

Teiul Doamnei, metroul Obor la 10min. parcul Tei la 3min. bloc reabilitat termic fara risc seismic, dec, 48mp, 2 balcoane, pe mijloc, vedere mixta, imb,g, f, p, um, termopan, ac, cadastru- intabulare.

Suprafata 48 mp An 1976 Decomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
700 €

Teren stradal 1500mp, deschidere 28mp la soseaua Colentina, eliberat de constructii, avand toate utilitatile, ideal pentru dezvoltare afacere, magazin-reprezentanta sau dezvoltare proiect imobiliar.

Suprafata 1.500 mp Intravilan Deschidere 28 ml
Terenuri Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
52.500 €

D-NA GHICA, LANGA PARCUL PLUMBUITA, BLOC REABILITAT TERMIC, AN 1977, DEC, 40MP, CURAT, GFP, TH. PARTIAL MOBILAT CADASTRU, INTABULARE, LIBER, PREFERABIL CASH,

An 1977 Decomandat Etaj 5 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
74.000 €

Bloc stradal Reabilitat Termic Langa metrou Iancului, ap. 3cam. cu vederea pe spate catre rasarit, curat, imb. minime, parchet clasic in buna stare, termopan, un, AC, Cadastru-intabulare, Doar Cash.

Suprafata 62 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
71.000 €

Teiul Doamnei, aproape de Parcul Tei si Facultatea de Constructii, 12 min metrou Obor, bloc 1985, pe mijloc, dec, 55mp, orientare sud, se accepta credit, eliberabil imediat.

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 M 16 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 14:00
...
53.000 €

Bloc nou, la intrare pe stanga, langa statia STB,in complexul Militari Residence, strada Rezerverlor, centrala proprie, balcon mare, la parter fiind piscina, sala fitness, centru spa,

Suprafata 57 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 7 M 18 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 13:59
...
85.000 €

Str. Masina de Paine, metroul Obor la 2min, pozitionare super buna, bloc 1986, situat in planul 2, et.1/8, dec, 60mp,foarte spatios, buc.12mp, sufragerie- 20mp, dormitor 14mp, fara imb. acte ok, liber

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 13:59
...
92.000 €

Metrou Obor 15 min. Mall Veranda 10 min. Lidl-Kaufland 5 min., bloc 2011, centrala proprie, finisaje noi, 4 lifturi, cadastru, intabulare, mobilat, accept credit, eliberabil rapid, cadastru-intabulare

Suprafata 85 mp An 2011 Decomandat Etaj 6 din 15
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 13:59
...
400 €

str. Elena, 5 min., Kaufland/ Veranda, 8 min., metrou Obor, etaj 3/10, cf.1 semidec., 55 mp., bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare sud, renovat integral, g, f, p, termopan, um, ac, mobilat, utilat...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 13:10
...
58.900 €

5 min. sos. Colentina, Maior Bacila, stradal, aproape parc Plumbuita, scoala 39, Fundeni, etaj 3/4, cf. 1 dec., 54 mp, bloc 1986 reabilitat termic, orientare S-V, pe mijloc, vedere deschisa, curat, g,...

Suprafata 54 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:40
...
425 €

vav Parc Plumbuita,15 min., metrou Obor, cf.1 semidec., 97mp., etaj 7/10, bloc reabilitat termic, pe mijloc, 2 bai vedere deschisa ,orientare est, imb.,g, f, p, termopan, mobilat, utilat, liber, av 1+1

Suprafata 97 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 4+ camere Bucuresti, 31 Jan, 11:40
...
88.500 €

10 minute metrou Obor,aproape Parc Tei, Veranda,Scoala 27, etaj 2/8,cf.1 dec., 70mp., bloc 1983 reabilitat termic, 2 lifturi, pe mijloc, 2 bai, orientare sud-vest,curat termopan, cadastru, intabulare

Suprafata 70 mp An 1983 Decomandat Etaj 2 din 8 M 14 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:40
...
64.900 €

5 minute Scoala 39/ Parc Plumbuita/ Spitalul Fundeni, etaj 3/10,cf.1 dec., 58mp., bloc 1980 reabilitat termic, pe mijloc, orientare est,imb.,g,f,p, termopan,um,liber, cadastru, intabulare

Suprafata 58 mp An 1980 Decomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:40
...
39.900 €

vav Sectia 7 Politie, Petre Antonescu, aproape Parc Tei, Mall Veranda, Facultatea de Constructii, etaj 3/8, cf.1 semidec., 26mp, bloc mixt 1984, pe mijloc, orientare sud,scara curata, ideal investie/locuit

Suprafata 26 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 15 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 11:40
...
85.000 €

Maior Bacila, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 6 min. Scoala 39, etaj 5/8, cf. 1 sporit dec. 77 mp, bloc 1986 reabilitat, hol H, 2 bai, vedere pe trei laturi, orientare S-E, baie mare cu fereastra, curat,...

Suprafata 77 mp An 1986 Decomandat Etaj 5 din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
128.000 €

Zona Obor in spate la Kaufland-Mall Veranda, acces din str. Litovoi Voievod teren 291mp, d-10.7m, liber de constructii, cadastru intabulare, ideal constructie vila, regim de inaltime P+2E+M. POT 45%,

Suprafata 291 mp Intravilan Deschidere 11 ml
Terenuri Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
74.000 €

5 minute Parc Tei, 15 min. metrou Obor, etaj 4/8, cf. 1 dec., 55 mp, bloc 1984 reabilitat termic, pe mijloc, orientare vest, vedere deschisa, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare, liber,

Suprafata 55 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 17 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
83.000 €

aproape Kaufland,Mall Veranda,Parc Plumbuita,12 minute metrou,etaj 4/10,cf.1 dec.,68mp.,bloc 1970 reabilitat fara risc seismic,pe mijloc,orientare E,baie cu fereastra,curat g,f,p,termopan,um,cadastru

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 17 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
84.000 €

15 minute metrou Stefan cel Mare, aproape Facultatea de Constructii/ Parc Tei, etaj 3/4,cf.1 sporit dec., 60mp, dormitor 14mp, sufragerie 20mp, bucatarie 8mp,pe mijloc,orientare S,imb., termopan,

Suprafata 60 mp An 1991 Decomandat Etaj 3 din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
45.000 €

vav Dristor Kebab, 8 minute metrou Obor, aproape Kaufland, Veranda, piata, etaj 7/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare S-E, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru,...

Suprafata 31 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
74.000 €

langa parc Plumbuita, aproape Scoala 39, etaj 9/10, cf.1 dec., 73mp., bloc 1977 fara risc seismc, pe mijloc,baie cu fereastra,semimobilat, 2 balcoane,centrala termica,imb., termopan, um,g,f, liber

Suprafata 73 mp An 1977 Decomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39
...
62.500 €

aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, parter/4, cf.1 dec., 55 mp, bloc 1986, baie cu fereastra, bucatarie mare patrata, imb., termopan, parchet, usa metalica, vedere mixta, cadastru, intabulare,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj parter din 4
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 Jan, 11:39