Protectia Muncii - expertsafety.ro

Responsabilitatile noastre prin contract

...
Responsabilitatile noastre prin contract

1. Efectuarea instruirii introductiv generale în domeniul securitatii si sanatatii în munca. 
2. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie.
3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tînând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru.
4. Propunerea atributiilor si raspunderilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza în fisa postului, cu aprobarea angajatorului.
5.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

6. Întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii si/sau unitatii.
9. Asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.
10. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

11. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
12. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
13. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
14. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie.

15. Întocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile.
16. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si întocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
17. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108 – 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006. 18. Întocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.
19. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.
20. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
21. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor din societate, medicul de medicina muncii, în vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
22. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situatia în care mai multi angajatori îsi desfasoara activitatea în acelasi loc de munca.
23. Urmarirea actualizarii planului de avertizare a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare.
24. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul îndeplinirii atributiilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca.
25. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea în munca la încheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori straini.
26. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

II. 2. Se acorda consultanta pentru Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor în conformitate cu legislatia în vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat si completat cu OMAI 786/2005).
a) Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare împotriva incendiilor.
b) Stabilirea structurilor cu atributii în domeniul apararii împotriva incendiilor;
c) Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarâri prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii împotriva incendiilor;
d) Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea împotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii împotriva incendiilor, întocmirea instructiunilor de aparare împotriva incendiilor la locurile de munca, întocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);
e) Executarea de controale periodice, în scopul depistarii, cunoasterii si înlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;