Asociatie-infiintare.ro - Consultanta comerciala Bucuresti

Asociatie proprietari

Infiintare asociatie de proprietari – Asociaţia de proprietari este forma juridică de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor unui condominiu. Cu personalitate juridică, nonprofit, înfiinţată în condiţiile prevăzute de lege.

Condiţii de constituire

Asociaţiile de proprietari se constituie prin hotărârea a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul unui condominiu.

În cladirile de locuit cu mai multe scari se pot constitui asociatii de proprietari pe una sau mai multe scari. Daca proprietatea comuna aferenta poate fi delimitata si daca este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe una sau mai multe scari.

 

Acordul de asociere a proprietarilor

Acordul proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal întocmit în două exemplare originale, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal constituie anexă la acordul de asociere.

Proprietarii îşi dau consimţământul, de regulă, în adunarea de constituire; în cazul proprietarilor absenţi consimţământul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal ,în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

Adoptarea statutului asociaţiei de proprietari

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

 • denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari;
 • scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari;
 • mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli;
 • membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora;
 • structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari;
 • repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
 • condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari;
 • dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.
 • Infiintare asociatie de proprietari Organele asociaţiei de proprietari

  În cadrul adunării de constituire a asociaţiei de proprietari, în baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv şi o comisie de cenzori şi vor hotărî numărul membrilor acestora, precum şi durata mandatelor lor.

   

 • Adunarea generală
 • Comitetul Executiv (Comitetul executiv, format dintr-un număr de 3 – 11 membri stabiliţi de adunarea generală dintre membrii asociaţiei de proprietari, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale);
 • Presedintele Asociatiei
 • Comisia de cenzori;
 • Administratorul
 •  

  Acordarea personalităţii juridice

  Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării constitutive se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.

  Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului delegat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află imobilul. Încheierea se dă fără citarea părţilor şi este executorie. Încheierea este supusă apelului în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se judecă cu citarea părţilor.

   

  CABINETUL OFERA SERVICII AVANTAJOASE DE REPREZENTARE PENTRU INFIINTARE ASOCIATIE DE PROPRIETARI.

  Galerie foto
  • ...