Just 4 Kids - Gradinita si Scoala Primara Bucuresti

Domenii cunoastere gradinita

Domeniile de cunoa?tere în care se înscriu activit??ile educa?ionale desf??urate de cadrele didactice sunt urm?toarele:

  1.  Domeniul limba ?i comunicare, prin intermediul c?ruia se stimuleaz? exprimarea corect? din punct de vedere fonetic, lexical ?i gramatical, precum ?i familiarizarea pre?colarilor cu literatura (pove?ti, poezii, piese de teatru).
  2. Domeniul ?tiin??, prin care pre?colarii iau contact cu fenomene, aspecte ale mediului înconjur?tor, dar ?i cu no?iuni prematematice.
  3. Domeniul estetic ?i creativ, ce are ca principiu de baz? exprimarea liber? ?i creativ? a copiilor prin desen, pictur?, modelaj, muzic?.
  4. Domeniul psihomotric, un domeniu foarte important pentru o dezvoltare armonioas? a copiilor, pune accentul pe mi?care, pe exersarea unor deprinderi de baz? de mers ?i alergare.
  5. Domeniul om ?i societate, prin care copiii înva?? care sunt bunele maniere, regulile existente în diverse locuri publice, precum ?i diverse metode de reciclare ?i prelucrare a materialelor din natur? ?i nu numai .

Profesorii pre?colari, sunt selecta?i cu aten?ie, gr?dini?a noastr? mândrindu-se cu un corp didactic format din 21 de profesori ?i 8 de specialitate, pentru activit??ile sportive ?i creative.

În colectivul “JUST 4 KIDS” se desf??oar? semestrial parteneriate educa?ionale, l?rgindu-se astfel orizontul de cunoa?tere ?i de interac?iune al copiilor. Copiii înva?? din experien??, de aceea ie?irea din clas? ?i punerea în practic? a lec?iilor reprezint?, pentru noi, un instrument de lucru extrem de valoros. De exemplu, copiii merg în vizit? la o unitate de pompieri cu scopul de a înv??a concret despre apelul de urgent? 112; vizit?m o redac?ie sau un platoul al unei televiziuni; facem cuno?tin?? cu lotul na?ional de gimnastic? sau fotbal ?i exemplele pot continua. Copiii sunt ajuta?i astfel s? descopere, s? analizeze, s? interac?ioneze ?i s? rela?ioneze nu doar cu personalul gr?dini?ei, ci ?i cu oameni, copii, din afara acesteia, în cadrul organizat de Gr?dini??.

Gr?dini?a „ JUST 4 KIDS” organizeaz? tabere de schi si tabere de var?, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate:

– tabere de iarn?: schi ?i snowboard.

– în taberele de var? desf??ur?m urm?toarele activit??i : înot, echita?ie, tenis de câmp, escalad?, tirolian?, drume?ii, orientare pe munte, tir cu arcul, pictur?, jocuri de echip?, foc de tab?r?.

Directorul sportiv al întregii institu?ii de înv???mânt ”JUST 4 KIDS”, consider? c? aceste “evad?ri” trebuie s? fie bine gândite, planificate cu grij?, utilizate ca instrument educa?ional, dar, foarte important este s? ofere o amintire pl?cut? ?i memorabil? a anilor de gr?dini?? petrecu?i la “JUST 4 KIDS!”.

Evenimente cu tradi?ie în Gr?dini?a noastr? sunt: lec?iile deschise unde sunt invita?i p?rin?ii copiilor, Festivalul Toamnei, Carnavalul costumelor de Halloween, Serbarea de Var?, Serbarea de Cr?ciun, “D?ruim de Cr?ciun” (vizit?m Centre de plasament, împreun? cu pre?colarii no?tri), 1 Iunie – Ziua Copiilor Activi ( concurs cu copiii ?i cu p?rin?ii acestora în Parcul Tineretului) ,Vernisaj pentru Ziua Mamei, de 8 Martie.

Rolul p?rin?ilor în cadrul Gr?dini?ei ?i al activit??ilor copiilor este unul cât se poate de firesc ?i anume acela de parteneri ?i îndrum?tori ai propriilor copii.

Galerie foto
  • ...