Rombac Audit si Consultanta Bucuresti

Audit

...
Audit financiar

Prin procedurile sale, auditorul exprima opinia asupra situatiilor financiare si confirma daca acestea cuprind informatii corecte si daca aceste informatii sunt în conformitate cu realitatea. Consideram ca în toti cei peste 17 de ani de activitate am reusit sa obtinem experienta si expertiza necesara pentru a veni în întampinarea nevoilor clientilor nostri.

Principalele beneficii ale unei misiuni de audit financiar sunt urmatoarele:

 • Un audit ofera încredere si credibilitate situatiilor financiare, astfel încât partile interesate sa înteleaga pe deplin semnificatia cifrelor incluse în cadrul acestora. De asemenea, acest nivel de încredere permite pe viitor luarea de catre partile implicate a unor decizii informate cu privire la perfomanta societatii.
 • Identificarea deficientelor atât de natura financiara cat si de natura operationala ce pot afecta corectitudinea informatiilor financiare, precum si propunerea de masuri corective pentru diminuarea efectului acestora;
 • Alinierea la cerintele legale cu privire la auditarea situatiilor financiare.

Conform prevederilor Ordinului 1802/2014 si a modificarilor ulterioare, Auditul Financiar Statutar este obligatoriu pentru societatile comerciale care depasesc doua din cele trei criterii timp de doi ani consecutivi (întelegând anul curent si anul precedent):

 • Cifra de afaceri: peste 32.000.000 Lei
 • Total active: peste 16.000.000 Lei
 • Numar de angajati : peste 50 angajati

Pentru entitatile mijlocii si mari (asa cum sunt definite acestea conform Ordinului 1802/ 2014 si modificarile ulterioare) situatiile financiare anuale care sunt supuse auditului cuprind:

 • Bilant
 • Cont de Profit si Pierdere
 • Formularele Informative F30 si F40
 • Situatia Capitalurilor si a Fluxurilor de Numerar
 • Notele explicative si Politici Contabile
 • Raportul administratorilor

 

...
Audit intern

Auditul intern evalueaza politicile si procedurile folosite de o societate, precum si eficacitatea controalelor implementate de catre aceasta.

Scopul final al auditului intern este acela de a creste eficienta mediului de control intern al societatilor auditate prin identificarea si corectarea deficientelor identificate în cursul misiunilor noastre.

Organizatiile pot avea vulnerabilitati la nivelul proceselor interne sau riscuri în derularea diverselor activitati. Prin serviciile de audit intern identificam si eliminam aceste probleme, asigurând un sistem de proceduri interne de lucru, adaptate obiectului de activitate si conforme cu strategia companiei. Examinând în ansamblu organizatia, analizând managementul proceselor si al riscurilor, auditorul intern identifica oportunitati si ofera solutii adaptate, în vederea eficientizarii si securizarii activitatilor ce se desfasoara în cadrul companiei.

Un audit intern:

 • Identifica si diminueaza riscurile
 • Verifica eficienta proceselor din cadrul organizatiei
 • Analizeaza si optimizeaza modul în care se utilizeaza programele software
 • Previne frauda si erorile
 • Asigura cresterea calitatii si a controlului intern
 • Genereaza procedurile si mecanismele de control si de prevenire a fraudei.

Începand cu anul 2017, Legea nr. 162 publicata în Monitorul oficial nr. 548 din 12 iulie, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative la art. 65 aliniatul (7) prevede „Entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern, potrivit cadrului legal”.

Raspunderea contraventionala de nerespectare a art.65, alin (7) este prevazuta tot în Legea 162/ 2017 la art. 44, alin 1 lit b si alin 2 lit b si consta în amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei

...
Auditare proiecte finantate din fonduri nerambursabile

Obiectivul unei astfel de misiuni de asigurare este acela de a verifica realitatea, legalitatea si eligibilitatea cheltuielilor declarate de beneficiari. Verificarile necesare le efectuam întotdeauna în conformitate cu legislatia în vigoare, regulile aplicabile contractului de finantare a proiectului auditat si în baza Standardelor Internationale de Audit sau a Standardelor de Proceduri Convenite.

Societatea noastra are o vasta experienta în verificarea proiectelor implementate de diversi beneficiari atât publici cât si privati. Aceasta experienta concretizându-se în mai mult de  50 misiuni de audit în cadrul acestor proiecte.

Un raport pe fonduri nerambursabile este, de regula, un raport asupra unor situatii de cereri de plata sau a rapoartelor financiare intermediare/finale. Aceste cereri si rapoarte financiare contin elemente financiare prezentate în situatiile financiare anuale, bazându-se însa pe niste reguli de raportare de tip „contabilitate de cash”, respectiv a regulilor de decontare de plati efectuate de societatea Beneficiara, si nu se bazeaza pe principiile unei „contabilitati de angajament” ca în cazul situatiilor financiare statutare.

Având în vedere cele de mai sus, în opinia noastra, aceste elemente de raportare pentru fonduri europene sau fonduri nerambursabile nu constituie o parte a situatiilor financiare anuale, decât daca au acelasi cadru de raportare financiara.
Ca atare, raportul, pe care noi îl recomandam pe acest tip de misiuni, este cel de proceduri agreate, conform cu ISRS 4400, si în care auditorul descrie pe larg procedurile efectuate, sectiunile analizate si observatiile sale. Acest tip de raport ofera posibilitatea utilizatorilor sai sa decida singuri concluziile relevante, pe baza observatiilor prezentate.

Trecerea pe fonduri structurale la nivel national a determinat extinderea acestei zone de raportare, astfel ca la, acest moment, Ministerul Fondurilor Europene permite organismelor de implementare sa solicite atât raport conform ISRS 4400, cât si raportari conforme cu ISAE 3000 sau ISA 805.

...
Alte servicii conexe de asigurare

În practica exista destule situatii în care reprezentantii unei societati ar dori sa obtina un raport independent cu privire la activitatea acelei societati, însa un raport de audit financiar poate fi considerat prea complex sau costisitor raportat la nivelul operatiunilor societatii respective.

În aceste conditii, poate cea mai buna solutie este o misiune care ofera un nivel de asigurare mai mic decat cel oferit de un audit financiar, însa îndeplineste în continuare obiectivele solicitate de catre clientii nostri. Astfel de servicii includ dar nu se limiteaza la: misiuni de revizuire realizate în conformitate cu Standardul International de Revizuire a Situatiilor Financiare 2400, misiuni de efectuare a procedurilor convenite în conformitate cu Standardul International privind Serviciile Conexe 4400 sau misiuni de compilare reglementate de catre Standardul International privind Serviciile Conexe 4410 .

Categorii
Date de contact
0766440301; 0213131793
Str. Vasile Parvan, Nr 2-4, Sc. A, Ap. 3, sector 1
Distribuie