ALEXANDRU & GHEORGHE - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Contract de vanzare

Acte necesare:

 • Acte de proprietate (se vor preda în original cumpărătorului)
 • Cartea de identitate/Pasaport (Procura autentică în original, daca este cazul)
 • Certificat de performan?ă energetică (se va preda în original cumpărătorului)
 • Extras de autentificare ce va fi obtinut de notarul public la cerere – cu cel putin 4 zile înainte de semnarea contractului
 • Certificat de atestare fiscală pentru luna în curs ce va fi ob?inut de la Consiliul Local competent – Directia De Taxe Si Impozite sau Primărie (în cazul în care sunt mai multi coproprietari sau proprietatea este dobândită în timpul căsătoriei, se va ob?ine câte un certificat fiscal pentru fiecare coprorietar sau so?, după caz)
 • Adeverin?ă de la Asociatia de Proprietari, dacă este cazul (Adeverin?a va fi semnată de Pre?edinte ?i Administrator)
 • Ultima factură emisă privind furnizarea energiei electrice (ENEL S.A.), împreună cu chitan?a prin care s-a achitat,
 • În cazul imobilelor dobândite în baza Legii nr.112/2001 se vor ob?ine Adeverin?ele emise de Primăria Municipiului Bucure?ti, Direc?ia Juridic.
 • În cazul imobilelor monument istoric se vor prezenta Adresele privind exercitarea dreptului de preem?iune emise de Ministerul Culturii ?i Cultelor, precum ?i de Unitatea Administrativ Teriorială competentă.
 • În cazul în care imobilul este ipotecat adresă din partea băncii creditoare din care sa rezulte acordul acesteia privind ridicarea interdic?iei de înstrăinare ?i grevare, vânzarea imobilului către cumpărător ?i constituirea ipotecii (dacă cumpărătorul contractează un credit pentru achizi?ionarea imobilului) precum ?i suma necesară a fi rambusată pentru stingerea creditului.

ATEN?IE! Impozitul datorat de vânzător pentru venitul realizat din transferul proprietă?ii se achită la data autentificării contractului de vânzare.

Galerie foto
 • ...