Vanzari garsoniere Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
...
22.000 €

Piata Resita,cf3,parter,RADET,pretabil magazin,locuit,firma,etc,acte la zi

Bucuresti, azi, 16:22
...
42.500 €

chiar la reperezentanta Fiat, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, bloc garsoniere, libera, acte

Suprafata 31 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 16:18
...
55.000 €

7 minute metrou, bloc reabilitat, mixt, 2 lifturi, complet mobilata si utilata, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 36 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 12 din 13 M 6 min.
Bucuresti, azi, 16:18
...
40.900 €

de vanzare garsoniera noua dec, 32 mp, bloc 2022, et. 4/6, lift. Drumul Jilavei, Aparatorii Patriei, g, f, p, t, usa metalica, centrala proprie, 12 min pana la metrou Ap. Patriei pe jos, VANZARE DIRECT...

Suprafata 32 mp An 2022 Decomandat Etaj 4 din 6 M 18 min.
Bucuresti, azi, 13:45
...
39.000 €

Comision 0% -Direct Dezvoltator ,In Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare un apartament de 2camere confort 1decomndat , situat la etajul 2 ,intr-un bloc de 5 etaje (cu lift ) , bloc finalizat anul...

Suprafata 58 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 M 19 min.
Bucuresti, azi, 11:55
...
55.000 €

aproape de metrou, confort 1 decomandata, 42 mp, etajul 3/10, bloc 1988, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decenta, acte la zi, libera, pozitie excelenta, merita vazuta

M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:45
...
72.000 €

Vanzare gars 42 mp centrala Grozavesti Regie Residence la 3 min metrou Grozavesti. Garsoniera este la et 8 din 11, este in faza 2 si are 42mp este de tip C. Garsoniera are centrala proprie pe gaz,termopane,...

Suprafata 42 mp An 2023 Decomandat Etaj 8
Bucuresti, azi, 09:50
...
35.000 €

central, zona deosebita, ideala investitie, renovata, acte la zi, risc 2 seismic, merita vazuta, pretabila ca locuinta sau de inchiriat, gaze, mobilier bucatarie, conditii, pret unic, fix, agentie

Suprafata 26 mp An 1950 Semidecomandat Etaj 4 din 5 M 9 min.
Bucuresti, azi, 16:10
...
38.500 €

garsoniera cf. 1, cu imbunatatiri,

Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 15:43
...
40.000 €

Garsoniera Berceni- Grand Arena Grand Arena Aurel Persu, ideal si investitie, ansamblu residential finalizat pregatit pentru mutare imediata, va prezint la vanzare garsoniera cu toate finisajale- parchet,...

Suprafata 42 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 15:40
...
58.500 €

garsoniera este situata stradala pe strada Turda, 1 minut Ion Mihalache, 10 minute Parcul Herastrau, etajul 6 din 10, bloc mixt, balcon inchis, bloc reabilitat, libera

Suprafata 33 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 15:35
...
46.190 €

garsoniera corp B, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,

Suprafata 35 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:33
...
33.000 €

Autostrada A1, ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 5, accept credit.

Suprafata 31 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:45
...
37.800 €

Brasoveni, etj.7/8,cf1, semidec, 28mp,bl mixt, reabilitat termic, c-tie1985, pe mijloc, orientata pe Nord-Est, partial mobilata, curata, libera, g+f+p+t, usa metal, aer condit, acte O.K, zona linistita,...

Suprafata 28 mp An 1985 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 18 min.
Bucuresti, azi, 15:31
...
47.500 €

Veteranilor (metrou), bloc 1983, cf. 1, semidecomandata, 6/8, g+f+p+t+um, ins, mobilata, utilata, intabulare, cadastru, ideal investitie, accept credit,

Bucuresti, azi, 15:21
...
56.000 €

confort 1, semidecomandata, 6/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 33 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:20
...
32.000 €

garsoniera, Berceni, Piata Progresul, str. Magurei, et. 6/10, 31mp inclusiv balcon, linistita, 12 minunte metrou Eroii Revolutiei, necesita renovare completa, se accepta credit, libera imediat.

Suprafata 31 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 15:20
...
40.500 €

confort 1, semidecomandat, 33 mp, 8/9, curata, accept credit, pret fix .

An 1975 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 1 min.
Bucuresti, azi, 15:20
...
45.000 €

decomandata, 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, intabulare, cadastru .

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 15:19
...
56.000 €

bloc 1990, decomandata, 40 mp, 2/4, g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 15:19
...
72.000 €

decomandata, 6/10, zona verde, bucatarie inchisa, finisaje lux, metroul, statia Lujerului, este la 8-10 minute de mers pe jos, tramvaiul 41 este la 4-5 m intabulare, cadastru, accept credit, pret fix

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
56.500 €

G+F+P+T+UM, mobilata, utilata, ideal investitie, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 42 mp An 1990 Decomandat Etaj 5 din 8 M 3 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
50.000 €

10 minute parc IOR si mall Park Lake, decomandata, termopane, geam baie, libera, toate actele

Suprafata 34 mp An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
51.500 €

chiar pe Oborul Nou, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, pretabila pentru inchiriat, libera,

Suprafata 31 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
55.000 €

garsoniera, suprafata utila 48 mp, terasa 42 mp, suprafata totala 90 mp, et. 5/5, belvedere, orietare sud, suprafete etajate, centrala termica, AC, luminoasa, linistita, curata, loc parcare in proprietate,

Suprafata 90 mp An 2008 Decomandat Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 15:12
...
43.000 €

proprietar vand garsoniera cf. 1, libera, bloc mixt, aproape metrou Dristor, discutabil,

Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:05
...
38.900 €

Kaufland, 10/10, cf1, bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2 lifturi modernizate, orientata pe Sud, luminoasa,fara imb, doar termopan, necesita renovare, acte O.K,libera,zona buna,neg.

Suprafata 30 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 15:03
...
67.000 €

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, azi, 15:03
...
40.000 €

adiacent, 2/10,cf.1, dec.34mp, asimilat bloc mixt, fara risc seismic, constructie 1979, pe mijloc, orientata pe Est, gresie, faianta, parchet, cadastru si intabulare, libera, zona linistita, accept credit.

Suprafata 34 mp An 1979 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:01
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

Bucuresti, azi, 15:00
...
29.999 €

Gars comf 1 ,decomandata,42 mp supr totala,32 mp supr utila,et 10/10 ,fara prob la terasa,bloc reabilitat!G+f+t,libera.Bloc mixt,chiar la piata Progresu.Toate actele.Libera!

Suprafata 42 mp An 1978 Decomandat Etaj 10 din 10 M 18 min.
Bucuresti, azi, 14:56
...
44.616 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu si de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite,...

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, azi, 14:54
...
80.000 €

bloc mixt, reabilitat, decomandata, etajul 1 din 4, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, scara curata, libera,

Suprafata 40 mp An 1993 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 14:45
...
41.900 €

Piata Alba Iulia-vand garsoniera, libera, etajul 3/4, amenajata modern, mobilata+utilata, bloc reabilitat termic, acte complete,

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 16 min.
Bucuresti, azi, 14:40
...
39.900 €

Parter, cu balcon, cf1,semidec,32mp, pretabila pentru firme, acces din strada, vad comercial, in proximitatea Pietei Delfinului, geam la baie, g+f+t, aer conditionat,cadastru si intabulare, libera,neg.

Suprafata 32 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 19 min.
Bucuresti, azi, 14:37
...
44.900 €

Parc National, etj.2/10,cf1, sdec, 31mp, pe mijloc,bloc de garsoniere, reabilitat termic, 2lifturi, scara impecabila, g+f+p+t, usa metalica, partial mobilata si utilata, libera, acte O.K,zona linistita,...

Suprafata 31 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi, 14:37
...
45.000 €

Kaufland, Penny, et. 4, cf.1, bl. de garsoniere, 2 lifturi, reabilitat termic, eventual partial mobilata si utilata, ideala investitie, orientata pe Sud, luminoasa, g, f, p, t, usa metal, acte OK, zona...

Suprafata 32 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 14:37
...
55.000 €

et. 8/8+et. tehnic, cf. 1, dec., 33 mp, bloc 1982, renovata, mobilata modern, utilata complet, usi int, noi, luminoasa, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, zona linistita,...

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:37
...
58.000 €

etj.2, cf.1, decom,bloc mixt, centrala termica, renovata recent, vedere stradala, mobilata si utilata complet, orientata pe Sud,usi int. si inst. noi,g,f,t,usa metalica,aer conditionat,acte O.K,ibera,acc....

Suprafata 33 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:36
...
42.500 €

vand garsoniera 15 min. mers pe jos de metrou Valea Ialomitei, an constructie 2014, suprafata utila 29 mp, suprafata totala cu balcon 34 mp, etaj 4/4,

An 2014 Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
59.500 €

Str. Opanez, vand garsoniera, decomandata, suprafata 30 mp, parter/4, an de constructie 1983, bloc reabilitat termic,

Suprafata 30 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 4 M 18 min.
Bucuresti, azi, 14:35
...
50.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera de 1 camere confort 1 situat la etajul 8 din p+ 10 in zona Tei in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp este decomandat, amplasat in bloc...

Suprafata 30 mp An 1979 Decomandat Etaj 8
Bucuresti, azi, 14:31
...
39.900 €

Modalitati de plata acceptate sunt: - RATE LA DEZVOLTATOR cu avans de 40% - 45% din valoarea apartamentului si diferenta platibila 5 ANI (60 LUNI), FARA DOBANDA. - Credit Ipotecar (bancar) - Cash Pentru...

Suprafata 40 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 6 M 14 min.
Bucuresti, azi, 14:30
...
45.000 €

Militari Residence str.Rezervelor, garsoniera dubla, et.3/7, suprafata utila 45 mp, se poate transforma in apt de 2 camere, decomandata, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, usa metalica, lift,...

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 14:28
...
48.000 €

7/10, cf.1, dec, 35 mp, bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, mobilata si utilata, libera, ideala investitie, geam la baie, balcon mare, g+f+t, usa metal, usi int. si instal.noi, acte OK, acc....

Suprafata 35 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:24
...
47.900 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall,...

Suprafata 30 mp An 2021 Decomandat Etaj 6 din 7 M 15 min.
Bucuresti, azi, 14:18
...
50.000 €

parter/4,mobilat ultramoderna,utilat complet, bl.mixt,nou constructie 2017,totul nou,gresie, faianta,parchet,termopan,usa metal,centrala termica proprie,loc parcare,cadastru,intabulare, accept credit,

Suprafata 47 mp An 2017 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:12
...
50.000 €

chiar pe Badeni, bloc reabilitat, 1986, decomandata, acum este open space, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 2 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi, 14:12
...
46.000 €

bucat. inchisa, blacon, centrala Ariston, securitate 24/7, supraveghere video, totul impecabil, nedisc., numai cash,

Suprafata 42 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 13:53
...
74.000 €

Ion Mihalache/Turda, bloc reabilitat, 1/7, decomandata, mobilata si utilata complet, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, acte, libera,

Suprafata 40 mp An 1977 Decomandat Etaj 1 din 7 M 18 min.
Bucuresti, azi, 13:51
...
42.500 €

Militari, Dreptatii, Teatru Masca, cf 1, decomandata, etaj 8,40 mp, 2 lifturi,bloc din 1990, geam la baie, gresie, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, acte la zi, Agentie

Suprafata 40 mp An 1990 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 13:51
...
43.000 €

renovata, aproape de piata Drumul Taberei, semimobilata si semiutilata, rulouri exterioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, 2 lifturi, acte, 0769.088.540,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 7 min.
Bucuresti, azi, 13:51
...
19.000 €

Piata Resita, cf3, gars, fara imbunatatiri, 2/4, RADET, acte la zi

Bucuresti, azi, 13:50
...
28.000 €

gars., cf. 2, fara imbunatatiri, bloc mixt, acte la zi, urgent,

Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 13:48
...
22.500 €

Electromagnetica, garsoniera, cf. 3, imbunatatiri, et p/4, mobilata, centrala, gaze acte la zi

Bucuresti, azi, 13:48
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 567
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.717
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.998