Apartamente de vanzare 2 camere in zonele Drumul Taberei, Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
60.000 €

et. 7/10, semidecomandat, complet mobilat si utilat, recent renovat, toate imbunatatirile, bloc fara probleme, fara restantieri, scara impecabila, acces facil la STB si metrou, pretabil investitie, acte...

Suprafata 34 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
66.000 €

bloc 1984, semidecomandat, 10/10 (fara probleme cu terasa), g+f+p+t+um+usi noi, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 56 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
76.500 €

Romancierilor, cf. 1 circular, 4/10, bloc Z cu bucatarie mare, renovat total, mobilat, utilat, poze reale, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
63.900 €

2 camere cf 1, circular, p/10, tip Td, cu hol mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, acc credit.

Suprafata 50 mp An 1974 Etaj parter din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
60.000 €

apropiere statia de Metrou si Parc Moghioros, et. 6/10, semidecomandat, mobilat si utilat complet, se vinde ca in imagini, izolat pe interior, toate actele, accepta credit

Suprafata 38 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
58.500 €

Raul Doamnei, cf. 2, dec., 6/10, gresie, faianta, parchet, termopan, partial mobilat, acte, liber, acc. credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
71.500 €

Proprietar, vand ap 2 camere, suprafata 51 mp, exclus agentii,pret neg

Suprafata 51 mp An 1966 Decomandat Etaj 7 din 9 M 4 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
64.500 €

stradal, bloc reabilitat, cf. 1 , etaj 2 , intabulare , cadastru, accept credit. Pret fix !

An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
65.000 €

bloc reabilitat, 2 minute metrou, confort 1, 4/10 , intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
68.000 €

bloc reabilitat, renovat integral, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
69.900 €

Chilia Veche cf. 1 circular, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, partial mobilat, geam la baie acte, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
70.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/10, bloc reabilitat, termopan, instalatii noi, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
78.000 €

2 camere cf 1 decomandat p/4 bloc tip P cu structura 8 nivele caramida gresie faianta parchet termopan usa metalica acte acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
64.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandat, mici imbunatatiri, bucatarie 9 m, fara balcon, pozitionat pe mijloc, scara curata, zona verde linistita, acces facil la mijloacele de transport in comun inclusiv Metrou, toate...

Suprafata 49 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
85.000 €

et. 6, zona linistita, langa Afi Palace, toate actele,

Suprafata 60 mp Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
65.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 1/4 bloc tip A fara balcon termopan usa metalica ctie 1974 partial mobilat utilat acte

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
65.000 €

2 camere cf 1 decomandat etaj 3/4 bloc reabilitat bloc tip A fara balcon gresie faianta parchet termopan partial mobilat liber acte

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
57.000 €

Romancierilor cf 2 decomandat etaj 6/10 termopan, gresie,faianta ,aer conditionat, parchet, apometre, contorizare gaze, mobilier partial acte acc credit pret fix

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
58.000 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat gresie faianta parchet termopan usa metalica geam la baie mobilat utilat acte

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
72.500 €

(apropiere metrou V Ialomitei) ap decomandat renovat cu termopan, gresie, faianta, parchet, liber, vedere rasarit, zona linistita, scoli, gradinite, centre comerciale.

Suprafata 50 mp An 1972 Decomandat Etaj 2 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 12 Apr 16:15
...
65.000 €

ap. 2 camere situat in spatele parcului Moghioros, circular, termopan, liber, acte, vedere rasarit,

An 1972 Circular Etaj 3 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 16:15
...
65.000 €

Apartament 2 camere strada Pascani, ferestre termopan, usa metalica, etaj 6/10

Suprafata 50 mp An 1975 Circular Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 12 Apr 01:36
...
67.000 €

confort 1, decomandat, bucatarie 9 mp, bloc reabilitat, curat, accept credit

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:50
...
60.000 €

et. 7 din 10, la 3 min. de statia de Metrou Romancierilor, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite,

Suprafata 50 mp An 1970 Circular Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 10 Apr 22:17
...
79.900 €

renovat, liber. Ag. imobiliara, comision 2%, Dr. Taberei, Favorit, semistradal, liber, renovat, mobilat, balcon inchis cu termopan, geam la baie, instalatiile electrica si sanitara schimbate, usi de interior,...

Suprafata 51 mp An 1971 Decomandat Etaj parter din 10 M 3 min.
Bucuresti, 10 Apr 17:40
...
60.000 €

apartament confort 1 circular, Str. Targul Neamt, etaj 8/10 circular, fara imbunatatiri, balcon, liber, acte,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 09 Apr 13:11
...
60.000 €

Targu Neamt 2 camere, circular, etaj 8 din 10 bloc cu 2 lifturi, fara imbunatatiri, termopan, acte, liber,

Suprafata 52 mp An 1972 Decomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 09 Apr 11:57
...
74.000 €

1 Mai, 2 camere cf. 1 decomandat, etaj 5 din 10 bloc 1979, scoala 59, eliberabil, termopan, cura, acte

Suprafata 54 mp An 1979 Decomandat Etaj 5 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 09 Apr 11:56
...
57.500 €

stradal, intersectie cu strada Brasov, vis-a-vis de Lidl, cf.1, etaj 7, balcon inchis, 52 mp, liber, bl. reabilitat, scara si bloc civilizat, fara restantieri, aproape mijloace transport, pret bun disc.,

Suprafata 52 mp An 1975 Etaj 7 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
80.000 €

ap. 2 camere, cf. 1, etaj 2, statie metrou Parc Moghioros, usor disc.,

Semidecomandat
Bucuresti, 08 Apr 17:53
...
76.000 €

1 Mai, semistradal, Titel Petrescu 2 camere etaj 6 din 8, bloc 1982, fara imbunatatiri, balcon, bloc cu 2 lifturi, termopan.

Suprafata 50 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 8 M 13 min.
Bucuresti, 08 Apr 11:38
...
60.000 €

et. 2/10, decomandat, curat cu imbunatatiri, pretabil investitie in vederea inchirierii dar si pt. locuit, metroul la 1 min., toate actele la zi, accepta credit,

Suprafata 38 mp Decomandat Etaj 2 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 08 Apr 09:01
...
75.000 €

Drumul Taberei cf.1/dec bloc 1982 et.5/8 amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2xAC, zona linistita, aproape numeroase mijloace STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj 5 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 05 Apr 08:05
...
76.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, cf. 1, decomandat, etaj 2/4, bloc 1978, anvelopat, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, bucatarie 9mp, usa metalica, se vinde mobilat si utilat complet. Pret discutabil,

Suprafata 50 mp An 1978 Decomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 03 Apr 11:18
...
59.900 €

Drumul Taberei Lovinescu cf. 1, circular, 5/10, curat amenajat cu gresie, faianta, parchet, t, um, liber, toate actele pregatite pt vanzare, zona buna langa metrou, STB, uri, supermarket-uri, scoli, piata,...

Suprafata 50 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 27 Mar 14:35
...
68.900 €

Drumul Taberei, parc cf. 1, sd. 5/10, amenajat cu toate imbunatatirile de calitate superioara (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac usi interior noi) acte zona buna, langa parc, piata, statie metrou,...

Suprafata 50 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 25 Mar 10:25
...
70.000 €

Drumul Taberei Romancierilor apartament 2 camere confort 1 semidecomandat, etaj parter/4, suprafata 52mp, renovat, liber, zona linistita, bloc reabilitat. Imobilul se afla la 2 minute distanta de statia...

Tur virtual Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj din 4
Bucuresti, 25 Mar 08:05
Articole recomandate
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.654
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.320
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.515