Ccat Solution Grup - Consultanta in domeniul protectiei mediului Bucuresti

Documentatii de mediu

Specialistii nostri detin o bogata experienta în realizarea documentatiilor de mediu pentru proiecte promovate atât de persoane fizice, cât si juridice, precum si pentru institutii, dispunând de acreditari pentru pregatirea actelor solicitate de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului.

 

Serviciile de mediu furnizate de catre expertii nostri includ:

 

    Elaborarea documentatiei tehnice (rapoarte de mediu) pentru obtinerea avizului de mediu.
*Avizul de mediu reprezinta actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului ce confirma respectarea prevederilor în vigoare privind protectia mediului într-un plan, program, etc.

    Elaborarea documentelor necesare pentru obtinerea acordului de mediu: notificari, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
* Acordul de mediu reprezinta actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului necesar beneficiarului ce doreste sa realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului înconjurator.

    Sprijinirea institutiilor în vederea obtinerii autorizatiei de mediu: fise de prezentare, declaratii, bilanturi de mediu.
* Autorizatia de mediu reprezinta actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce precizeaza parametrii si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca o activitate cu posibil impact asupra mediului înconjurator pentru a putea fi demarata.
* Bilanturile de mediu pot fi de nivel 0, 1, sau 2.

    Elaborarea documentatiei în vederea eliberarii autorizatiei integrate de mediu: formulare de solicitare, rapoarte de amplasament.
* Autorizatia integrata de mediu reprezinta actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce permite exploatarea unei instalatii IPPC (Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii – Integrated Pollution Prevention Control) în conformitate cu obligatiile legale în vigoare.

    Elaborarea studiilor de gospodarire a apelor necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor si / sau autorizatiei de gospodarire a apelor.
* Avizul de gospodarire a apelor reprezinta actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investitie, pentru dezvoltarea si modernizarea proceselor si instalatiilor de apa, managementul substantelor periculoase ce pot ajunge în apele subterane sau de suprafata.
* Autorizatia de gospodarire a apelor reprezinta actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau functionarea unor obiective deja existente, aflate în apropierea unor surse de apa si managementul substantelor periculoase sau alte activitati ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafata).

    Elaborarea documentatiei specifice pentru obtinerea acordului de preluare a apelor uzate menajere în retelele publice de canalizare.

    Întocmirea documentatiilor privind riscul de poluare.
* Documentatiile privind riscul de poluare  reprezinta analiza probabilitatii aparitiei unor conditii care sa aiba ca efect poluarea mediului înconjurator ca urmare a derularii unor activitati sau proiecte.

    Realizarea auditurilor de mediu: auditul întreprinderii, auditul politicii de mediu, auditul sectorului de activitate, auditul de conformare, auditul pentru pre-achizitie, etc.

    Realizarea de studii pentru identificarea de solutii de depoluare si reconstructie ecologica.

    Realizarea de masuratori de zgomot si rapoarte de poluare fonica.

    Propunerea de solutii în vederea gestiunii deseurilor.

    Acordarea de consultanta pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice.

    Preluarea atributiilor privind gestionarea deseurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deseurilor.

    Determinarea bazei de impunere privind obligatiile la Fondul pentru Mediu.

    Verificarea modului de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje în functie de tipul acestora si reflectarea acestei proceduri în documentele justificative care sa ateste îndeplinirea acestor obligatii (facturi, avize de însotire si documente de transport deseuri).

    Evaluarea si încadrarea operatorilor economici  în categoria valorificatorilor si a reciclatorilor cu scopul realizarii obligatiilor la Fondul pentru mediu.

    Asistenta în derularea procedurii de inspectie si control desfasurata de autoritatile de mediu (Garda de Mediu, Administratia Fondului pentru Mediu).

    Corelarea legislatiei fiscale si contabile cu legislatia de mediu.

    Buletin periodic privind legislatia de mediu.

    Examinarea (auditul) activitatii companiilor pentru a stabili îmbunatatirile care pot fi aduse si pentru a asigura respectarea legislatiei de mediu în cadrul organizatiei.

   Identificarea celor mai bune modalitati pentru îmbunatatirea cadrului legislativ si elaborarea propunerilor de modificare/completare a legislatiei privind protectia mediului.

    Comunicarea cu  autoritatile de reglementare în domeniul protectiei mediului si alte autoritati publice centrale si locale.

    Asistenta si reprezentare în proceduri si litigii pe probleme de mediu.

Galerie foto
  • ...